yoga treks

USD 980

10 Days Yoga Trekking Tour Poon Hill Nepal

Vedic Arogya Ashram, Godavari
Vedic Arogya Ashram
Vegetarian
10 Days
USD 790

6 Days Royal Trekking Tour Nepal

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
Vedic Arogya Ashram
Vegetarian
6 Days
USD 850

8 Days Yoga Trekking Tour at Annapurna Base Camp

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
Vedic Arogya Ashram
Vegetarian
8 Days
USD 790

6 Days Pumdi and Bhumdi Yoga Trekking Tour Nepal

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
Vedic Arogya Ashram
Vegetarian
6 Days
USD 1750

14 Days Yoga Trek in Everest Base Camp Trekking Tour Nepal

Godavari - 8, Tanchintar (Gurukul Manokranti Matrix)
Vedic Arogya Ashram
Vegetarian
14 Days